Doświadczenie

 • Kancelaria z powodzeniem doradzała klientowi – wspólnikowi mniejszościowemu w konflikcie korporacyjnym ze wspólnikiem większościowym. Wieloletni spór, którego następstwem było szereg procesów przed sądami powszechnymi oraz sądem arbitrażowym, zakończył się rozwiązaniem ugodowym w pełni zabezpieczającym interesy naszego Klienta.
 • Prawnicy Kancelarii z powodzeniem doradzali w procesie wykupu menadżerskiego akcji spółki z branży informatycznej (wykup w ramach tzw. Management Buyout). Wykup akcji od dotychczasowego akcjonariusza był przeprowadzony we współpracy z funduszem private equity oraz podmiotem finansowym, powiązanym kapitałowo z jednym z większych banków detalicznych na rynku Polskim.
 • Prawnicy Kancelarii z powodzeniem doradzali przy projektach inwestycyjnych, związanych z rewitalizacją i urbanizacją terenów przemysłowych w różnych miastach Polski, w tym terenów położonych w dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 • Prawnicy Kancelarii doradzali przy realizacji inwestycji polegającej na budowie w Warszawie centrum hotelowo – konferencyjnego jednej z największych sieci hotelowych na świecie.
 • Prawnicy Kancelarii doradzali przy organizacji polskiej sieci dystrybucji i serwisu jednego z największych producentów samochodów użytkowych na świecie.
 • Kancelaria prowadziła obsługę prawną transakcji nabycia udziałów w centrum sportowo – rekreacyjnym w Warszawie.
 • Prawnicy Kancelarii doradzali przy transakcji kupna centrum handlowego na górnym Śląsku. Równocześnie wspieraliśmy kupującego w zakresie uzyskania finansowania powyższej transakcji oraz komercjalizacji zakupionego centrum handlowego.
 • Kancelaria reprezentowała nabywcę w transakcji kupna zabytkowej kamienicy, położonej w jednej z najlepszych dzielnic Warszawy. Sprzedającymi byli spadkobiercami przedwojennych właścicieli. Zamiarem Klienta jest dokonanie kompleksowej rewitalizacji obiektu.
 • Kancelaria z powodzeniem doradzała Klientowi, prowadzącemu autorską pracownię architektoniczną, w negocjacjach z zamawiającym w toku postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu obiektu użyteczności publicznej. Nasz Klient, będący zwycięzcą ogłoszonego konkursu architektonicznego, przygotował projekt nowego teatru w jednym z miast na Dolnym Śląsku.
 • Kancelaria reprezentowała grupę akcjonariuszy spółki z branży informatycznej w sporze sądowym na tle przysługującego im prawa do wybrania członka Rady Nadzorczej spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami. Spór związany z zaskarżeniem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o odwołaniu członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie głosowania grupami i powołania na jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych zakończył się prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego, który ostatecznie w całości potwierdził ocenę prawną przedstawioną przez Kancelarię.
 • Prawnicy Kancelarii z powodzeniem doradzali konsorcjum kilku, wiodących firm informatycznych w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia i w toku realizacji zamówienia publicznego dotyczącego budowy platformy informatycznej dla jednej z agencji rządowych.
 • Prawnicy Kancelarii doradzali jednej z największych na świecie grupie ubezpieczeniowej w kompleksowym projekcie inwestycyjnym mającym na celu rozpoczęcie działalności na rynku Polskim.
 • Prawnicy Kancelarii doradzali funduszowi private equity przy transakcji nabycia większościowego pakietu akcji jednej z największych na rynku polskim spółek z branży ochroniarskiej.
 • Prawnicy Kancelarii z powodzeniem doradzali zagranicznej firmie z branży spożywczej przy transakcji nabycia polskiej spółki z tej samej branży. Transakcja obejmowała zakup 100 % akcji w kilku spółkach prowadzących działalność na rynku polskim. Ponadto, częścią realizowanej transakcji było dokonanie podziału i sprzedaży nieruchomości na której zlokalizowany był zakład produkcyjny.
 • Prawnicy Kancelarii doradzali międzynarodowemu koncernowi z branży spożywczej w toku procesu przejęcia kilkudziesięciu spółek zlokalizowanych na całym świecie. Doradztwo obejmowało część transakcji dotyczącą przejęcia spółek z siedzibą w Polsce. Istotną częścią transakcji było doradztwo przy przeniesieniu praw do znaków towarowych.
 • Prawnicy Kancelarii doradzali międzynarodowej grupie deweloperskiej przy realizacji zespołu budynków apartamentowych na warszawskiej Woli. 

Nieruchomości i inwestycje budowlane

 Największe projekty realizowane z udziałem prawników kancelarii:

 

Opis transakcji

Przybliżona wartość

Obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości deweloperskiej na warszawskim Mokotowie

13 mln USD

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości deweloperskiej w Łodzi

36 mln PLN

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości deweloperskiej na warszawskim Żoliborzu

25 mln PLN

Obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości deweloperskiej na warszawskim Żoliborzu

208 mln PLN

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości deweloperskiej w Krakowie

140 mln PLN

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości deweloperskiej na warszawskiej Woli

22 mln PLN

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości deweloperskiej w Gdańsku

20 mln EUR

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości – budynku biurowego na warszawskim Mokotowie

20 mln USD

Obsługa transakcji nabycia dwóch nieruchomości komercyjnych, obiektów handlowych – w Warszawie i woj. dolnośląskim

7 mln EUR

Obsługa transakcji sprzedaży centrum handlowego w Sosnowcu

2 mln EUR

Obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości – budynku biurowego na warszawskim Mokotowie

25 mln USD

Obsługa transakcji sprzedaży dwóch nieruchomości komercyjnych – obiektów handlowych w Warszawie

7 mln EUR

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości komercyjnej w Gliwicach

nieujawniona

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości komercyjnej na warszawskim Ursynowie

19 mln PLN

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości deweloperskiej na warszawskiej Woli

27 mln PLN

Obsługa transakcji nabycia budynku biurowego w Warszawie

3,3 mln EUR

Obsługa transakcji nabycia dwóch parków handlowych

26 mln PLN

Obsługa transakcji nabycia nieruchomości deweloperskiej na warszawskiej Woli

21 mln PLN

Prawo gospodarcze i handlowe

Największe projekty realizowane z udziałem prawników kancelarii:

 

Opis transakcji  Przybliżona wartość

Obsługa transakcji nabycia udziałów w spółce będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości na warszawskim Mokotowie

7 mln USD

Obsługa transakcji nabycia akcji w spółce będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości na warszawskim Żoliborzu

65 mln USD

Obsługa transakcji sprzedaży udziałów w spółce będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości na warszawskiej Woli

18 mln EUR

Obsługa transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa produkującego autobusy i podzespoły do autobusów i samochodów ciężarowych

nieujawniona

Obsługa prawna polskiej części procesu emisji akcji międzynarodowego dewelopera na giełdzie w Londynie

340 mln USD

Połączenie spółek kapitałowych z branży nieruchomości

17 mln PLN

Obsługa prawna finansowania transakcji zakupu akcji na zlecenie banku zagranicznego

25 mln PLN

Obsługa przejęcia spółki z siedzibą w Polsce przez międzynarodową grupę z branży budowlanej

63 mln PLN

Doradztwo na rzecz funduszu private equity przy nabyciu kontrolnego pakietu akcji w spółce z branży ochroniarskiej

nieujawnione

Obsługa przejęcia spółki z siedzibą w Polsce przez zagraniczną spółkę z branży spożywczej

nieujawniona
Obsługa prawna nabycia kontrolnych pakietów udziałów w trzech polskich spółkach z branży reklamowej przez międzynarodową grupę z tej samej branży

nieujawniona

Obsługa prawna nabycia mniejszościowego pakietu udziałów w polskiej spółce z branży public relations przez międzynarodową grupę z tej samej branży

nieujawniona 
 

Doradztwo na rzecz zagranicznego inwestora w zakresie prawa polskiego przy nabyciu międzynarodowej grupy spółek z branży spożywczej

 nieujawniona
 

Doradztwo na rzecz zagranicznej firmy z branży ubezpieczeniowej związane ze zwiększeniem jej zaangażowania na rynku polskim

70 mln PLN

Doradztwo przy połączeniu kilku spółek z branży budowlanej

nieujawniona

Doradztwo w postępowaniu upadłościowym spółki z branży wydawniczej

10 mln PLN

Doradztwo nabywcy i obsługa transakcji nabycia udziałów i akcji w spółkach z branży reklamy yellow pages

nieujawniona

Obsługa transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

85 mln PLN

Obsługa procesu wyodrębnienia portfela nieruchomości do spółki zależnej w ramach jednej grupy kapitałowej

98 mln PLN

 

Finansowanie projektów i restrukturyzacja

Największe projekty realizowane z udziałem prawników kancelarii:

 

Opis transakcji Przybliżona wartość

Obsługa procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży nieruchomościowej

nieujawniona

Obsługa refinansowania inwestycji budowy zespołu budynków apartamentowych na warszawskiej Woli

174 mln PLN

Obsługa projektu refinansowania kredytu bankowego zabezpieczonego na nieruchomości biurowej w Warszawie

25 mln USD

Obsługa projektu refinansowania kredytu bankowego zabezpieczonego na nieruchomości biurowej w Warszawie

27 mln USD

Refinansowanie, sprzedaż i leasing zwrotny nieruchomości komercyjnej w Warszawie

55 mln CHF

Refinansowanie, sprzedaż i leasing zwrotny nieruchomości komercyjnej w Warszawie

36 mln CHF

Refinansowanie, sprzedaż i leasing zwrotny nieruchomości komercyjnej w Warszawie

40,6 mln CHF

Doradztwo na rzecz banku przy restrukturyzacji kredytu udzielonego spółce z branży ciepłowniczej

130 mln PLN

Doradztwo na rzecz międzynarodowego banku przy refinansowaniu kredytu udzielonego spółce z branży paliwowej

24 mln EUR

Obsługa transakcji refinansowania kredytu konstrukcyjnego wykorzystanego na pokrycie kosztu wybudowania biurowca w Warszawie długoterminowym kredytem inwestycyjnym 

80 mln PLN

Obsługa transakcji udzielenia kredytu inwestycyjnego na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Województwie Mazowieckim

14,5 mln EUR

 Obsługa procesu refinansowania kredytu bankowego zabezpieczonego na nieruchomości biurowej w Warszawie

15.5 mln EUR

 

Obsługa procesu refinansowania kredytu bankowego zabezpieczonego na nieruchomości biurowej w Warszawie

14 mln EUR

Obsługa procesu restrukturyzacji zobowiązań grupy kapitałowej z branży nieruchomościowej

30 mln EUR oraz 27 mln CHF

Negocjacje i arbitraż

Największe projekty realizowane z udziałem prawników kancelarii:

 

Opis transakcji Przybliżona wartość

Reprezentowanie wspólników mniejszościowych w sporze w toku postępowania upadłościowego

25 mln PLN